telepharmacy در ایران

درخواست حذف این مطلب
خدمات telepharmacy ، توزیع دارو از راه دور، مشاوره بیمار، نظارت بر درمانی، برچسب زدن خ ر توسط سیستم بسته‏‏‏‏‏‏ ‏بندی و
استفاده از ویدئوکنفرانس در داروخانه برای آموزش بیماران و تکنسین های داروخانه در مکان های دور از دسترس و داروخانه های محلی که فاقد
داروساز تمام وقت هستند، را شامل می شود. در گردش کار این سیستم، امکان دستی بیمار به دارو در خارج از داروخانه (مثلا مطب یا
درمانگاه) فراهم می شود. در این روش، کامپیوترهای داروخانه و پزشک مستقیما به هم وصلند و داروساز از راه دور ک نت دارو را در مطب پزشک
کنترل می کند. این ک نت توزیع، حاوی داروهای بارکددار از قبل بسته بندی شده است. نرم افزار، نسخه را با پایگاه داده بیمار کنترل و در صورت
عدم حساسیت بیمار، برچسب دستور مصرف دارو را چاپ می کند. پس از آن داروساز و بیمار می توانند مشاوره از راه دور داشته باشند. در ایران پژوهشی از نوع توصیفی _مقطعی در سال 1390 انجام شد. با توجه به ارائه سیستم های مختلف اطلاعات بیمارستانی کشور توسط 15
شرکت و ی ان نبودن نرم افزار هر شرکت، یک بیمارستان از هر شرکت به صورت تصادفی انتخاب گردید و طی سه مرحله برای مصاحبه با صاحب
نظران، سیستم های اطلاعات بیمارستانی براساس آن ارزی گردید. طبق نتایج به دست آمده، اجرای این سیستم توسط نرم افزارهای حاضر،
بسیار ضعیف است و ارتقاء نرم افزارهای بیمارستان امری ضروری است. ادامه مطلب